Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

S T A N O V Y

Sportovního klubu Pržno

 

  

Název sdružení: Sportovní klub Pržno, o.s.

Sídlo organizace: Pržno 229

                              739 11 Frýdlant nad Ostravicí

 

Obsah:

I.           Základní ustanovení

II.        Poslání a cíle

III.     Orgány SK

IV.          Společné zásady  členství

V.       Práva a povinnosti členů

VI.          Oddíly

VII.       Majetek SK a hospodaření

VIII.    Jednání jménem SK

 

Počet listů: 6

 

I.

Základní ustanovení

1. Sportovní klub Pržno,(dále jen SK) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost.

2. Sídlem SK je obec Pržno,  Pržno 229, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11.         

                             

II.

Poslání a cíle

1. Základním posláním SK  je : 

a)    organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, 

b)    vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c)      vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,

d)     budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

e)    vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

f)    hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty (sportovního klubu), za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci, 

g)  dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

 

III.

Orgány SK

 1.  Orgány SK jsou :

a)      valná hromada,

b)      výkonný výbor,

c)      revizní komise.

 

2. Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená ze všech členů SK. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů SK, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

 

3. Valná hromada zejména :

a)      rozhoduje o zániku SK a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,

b)      rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SK,

c)      rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK,

d)     volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je čtyřleté,

e)     schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SK, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům

f)       stanoví hlavní směry činnosti SK pro příští období

 

4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň  3/5 většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. 

Valnou hromadu svolává předseda SK.

 

5. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů SK v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

 

6. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, místopředsedu a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.

 

7. Výkonný výbor zejména : 

a)      zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

b)      organizuje a řídí činnost SK,

c)  připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob,

d)     dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK,

e)      spolupracuje se sportovními svazy,

f)       zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, i jinými organizacemi a fyzickými osobami,

g)      k zabezpečení činnosti SK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

 

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení  výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

  

8. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada. 

 

IV.

Společné zásady členství

1. Členem SK se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí   s  posláním   SK.  O   přijetí  za    člena   rozhoduje   výkonný   výbor, který    stanoví podmínky  pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

 

2. Výši členských příspěvků stanoví  výkonný výbor.

 

3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

 

V.

Práva a povinnosti členů

1. Základní práva řádných členů SK jsou : 

a)      účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,  kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu , tak v rámci SK jako  celku a to za podmínek Stanov SK a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v SK  závazně  přijaty,

b)    účastnit  se   všech  akcí, školení  a  seminářů,  které  podle  povahy   svého   zaměření umožňují  odborný  a výkonnostní růst,  s právem podílet se na všech   výhodách, které  z členství vyplývají,

c)   uplatňovat své vlastní názory,  návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo a nebo   prostřednictvím  zástupce oddílu  v orgánech SK,

d)     účastnit se jednání orgánů SK, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,

e)      volit a být volen od 18 – ti  let  věku  do všech volených orgánů SK.

 

2. Základní povinnosti řádného člena jsou :

a)      dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK a základní etické a mravní normy sportovce, 

b)      plnit usnesení a rozhodnutí  orgánů  SK, 

c)      šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o jeho dobré jméno,

d)    řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s jeho  členstvím    a činností  v SK, pokud  o tom příslušný orgán SK podle stanov rozhodl,

e)      řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

 

3. Řádné členství zaniká :

a)      vystoupením člena,

b)      vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,

c)      vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení  rozhoduje výkonný výbor,

d)     úmrtím člena či zánikem SK ( dobrovolným  rozpuštěním,   sloučením     s jiným  sdružením  anebo  praavomocným  rozhodnutím  ministerstva  o  jeho  rozpuštění ).

 

VI.

Oddíly

1. Oddíl je základním článkem SK, který nemá právní subjektivitu. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je SK provozováno. O zřízení       a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada.

 

2. Orgány oddílu jsou :

a)      členská schůze,

b)      výbor oddílu.

 

3. Členská schůze je nejvyšším orgánem oddílu a schází se nejméně 1 x ročně. Členskou schůzi svolává předseda oddílu. Členská schůze se skládá ze všech členů oddílu a je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň ½ všech členů oddílu. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím. 

 

Členská schůze je oprávněna rozhodovat v otázkách, které nejsou vyhrazeny orgánům SK    a to zejména : 

a)      volí výbor oddílu v minimálním počtu tří členů, 

b)      projednává zprávu o činnosti oddílu, 

c)      projednává a schvaluje hospodaření a rozpočet oddílu,

d)     rozhoduje o dalších otázkách oddílu, které si vyhradí.

 

4. Výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu, který řídí činnost oddílu mezi členskými schůzemi. Výbor se schází podle potřeby,  schůzi výboru svolává předseda oddílu nebo pověřený člen výboru.

 

Výbor oddílu zejména : 

a)      zabezpečuje usnesení členské schůze,

b)      rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné pravomoci členské schůze.

 

5. Za oddíl jedná předseda oddílu nebo místopředseda oddílu a dále pak členové výboru na základě zmocnění.

 

6. Oddíl pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj daného sportovního odvětví, přičemž : 

a)      udržuje a provozuje tělovýchovné a sportovní zařízení, které ke své činnosti využívá,

b)      vytváří materiální a jiné podmínky pro sportovní činnost,

c)      organizuje sportovní soutěže,

d)     další působnost oddílu může vymezit valná hromada SK.

 

VII.

Majetek SK a hospodaření 

1. Zdrojem majetku SK  jsou zejména :

a)      příspěvky členů SK, 

b)  příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností SK, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných, sportovních a jiných zařízení, která SK vlastní nebo užívá,   a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti,

c)      příspěvky a dotace od sportovních svazů,

d)     státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob,

e)      majetek převedený do vlastnictví SK  členem SK .

 

2. Majetek SK  je ve vlastnictví SK  jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

 

3. Vlastní činnost SK se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup SK při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům SK i jednotlivých oddílů.

 

VIII.

Jednání jménem SK 

Jménem SK jedná předseda a místopředseda. Předseda a místopředseda jednají společně jménem sdružení). Dále může za  jednat člen výkonného výboru na základě pověření předsedou a místopředsedou.

 

 

 

 

V ............................ dne .........................